KönüllÉ™rinçiçəyi(cicek mahmud qizi)kitaplari pdfダウンロード

1 î ó ! ® !ã" " " !Ý"" ![! !»!{ ®! ¸ &! !û!É" " !ï! ! ![ Ò ¥F¸ #Ø Fþ$Î Fÿ% 0lFçFßF¸ v sFß# CG % G FàG FçFß ìFçFôFõFáFöFÔG FéF¹ ì æFþ q ' #Ø F÷FÒG _ /G ® (5 FûFÚFáG 4 LFÜF¸FíFþ1ß ©FøG 0 FØG FÛFø îFÔG FéF¹

É Î % = ô J I % ú E J > > " E I 7 3 < Æ > Í > ÿ 5 & = Ë Ã Ã Æ v É ö + J 9 E í m Æ . Í > >Ì M+á&k K 2 ÇGXGzGQGFG;GqGbGMGyH æ/²#. H N>Ì&½ …

É Â ¢ Ä Í A ó ² V X e Ì ü Í É Ä Î µ Ä ¢ é ( Ú × Í ã q ) B ] [ Ô · C É Â ¢ Ä Í A Z ó Ô Å Í ] [ 5 Æ 4 A ] [ 5 Æ 6 Ì Ô Å 250CMH/m Ì Ý Ì ] [ Ô · C ð Ý è µ ½ B º ó Ô A V

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 茄子の炒め物 菜の花の白和え 野菜サラダ 果物(カクテル缶) 牛乳 果物 É ö + E % Ù - ó û 3 Ò · ÷ Ò ¤ Å º É 0 ö ( J 2 Ê Å Æ W Û¥ ¹ ¢ ¬` ¸àð £ i ýó3 Ù4· Ë ± 2 ¯ ø ² ¬ ³ ¸pÞÈ f Ïu : ´ Q u f t -v 9:30 ø 12:00 ¢¨© t T [ tÀ Ìq· , ýp ýäÞÈvÛ £ f & Ñ ´ Ù-ó û3 « - … ¢ Ý î É>/ [ c #. Õ í Å ª Ù å _ X 8 Z0 1= / W S Q b) Ý #. Õ í Å ª Ù å ¥ A < - < < 6 W S ? Õ å à « l ¥ E Z \ K S q _ 4 / » u Z C T I W S  ± Û b%$ I \ $Î/²* b È å) í ± Û !) ^ I b 0b í ¤ 0 3U K Z '¨>/ ¢ Ý î É b Ì \ I O Z 8 S T C E × ÜÖ ´ IUUQ XXX [FOKVLZP KQ f N E >àÿ Ê ¸ è j ÿ Ê ¤ >Ïç 5&- ß '"9 S ð M ù dxz q Ä ¿ Á¢) ! £ p{ E ϴɵ³ã¿Óxz Ê ë »qt `h E ϴɵɿÄë «¢ t ®Ï´ÉµÉ¿ÄU£¯ Ý `h q» sw { É Ô t}® w¬ - ¯ t R oXi^M{¢5w

¿ Ö ´ 6 ¢+é y a ¯ ³ ç { Ì { ¢+é y a ¯ ¼yy Ê ¼yy j yy¨ ª jA¨ ¢ k £ L ³ ç ³ ç ? éÚ « 3370 µ ¥44 312 ³ ç×P C 3652-2 µ ¥55 312 ³ ç ׯï·ïÄ 3652-5 µ ¥55 312 ³ ç ? n 3653-1 µ ¥55 312 ³ ç 3653-4 µ ¥55 312 ³ ç ? 3653-5 µ ¥55 312 ³ ç ; n Ì ¡ » É N ö · é Á Ù È e Y « Ï ` [ h Ì ð ¾ È ç Ñ É » Ì Ï ` ß ö ª U · é V K È ` Ô R Ê q @ \ Ì T õ ð s Á ½ B ¤ ¬ Ê Ì T v i p j FIn this project, I have conducted the optimal design of novel composite materials endowed with of a q é Á : q æ ½ Þ á ê : q Á ö ê -+(* Á ü Á Ò á Ê Û Ð ¿ : q é ' é Á « s · f ¼ " ´ Ñ Ó t Ö B Ï i : Ö B Ï i : ´ 0 Ì e · f ¼ Ó Ô Û ) Ð Ç ¢ u ¬ s f ´ | ¨ C D ¬ C D Ì e ´ Ø ¨ Ô & ó ´ ¸ t Ò ¡ Ê 4 É ` & . 0+] Î * É ` & . 0+] ¸ I % H K % J ¾ Î * & . 9 0+] &5),' Q Ë % 0+] 9 0+] *5),' -ü R f Æ Ò @ H K 0+] - 9 ÷ . i 4 z ¥ j y V k j \ V a B 2 Q ? C î s y U T k z 4 ¥ b : 2 Z Õ q b i k x ' % í »é¬ L ¼w²18 íw³ Tt z Øæ %w² ( í ³K ² ½bã¯{ íx³1 1 ] aXi^M{¢ £ ¢ £ . . »Ä ; ¢+é ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ ¢ £ Q&É0Ç$ª4 ( Q&É *( î ² \ )*( Y E S G \ ? } 7T Æ ¹3û b7T Æ) Ó x H* ö _ ^ ] c / b0 \ K 7d13 Ó _6õ 0Ç 90 c *( î ²4 ( [$Ï 6 M ) Ý \ ^ W S r S 0£ b S u î ² v ~3¸ s ï 8 @ ²0[ [ ï 8 b ± Ñ å ¢ _ | W Z c 0Ç$ª6 b G Ñ $ª ó ² Ë à Ç c Y v Ë - · V x Û j < Ç ¢ h S Ë þ · ´ ¸ t Ì f Ï r ¢ u ¨ ( Ì Ë þ · q ë 8 * í ¨ ù / 8 s Ë þ*2 Ò s Ç ¢ ¨ ä 3 ÿ 8 ´ ³ ¬ ¯ s Ô ý ó 3 tK15 â t#PFTQKF s â · £ Õ 貸出カードの登

ZtæX Ôù|rOMO& Ï q y7 yÌ p ( oM t x apV T|qMO ð J ßQ {+ Ø Ít (x,y ) Ø q { q-¿w¥ ¢ x àtq | R Ø y> 0 -¿| y< 0 q b {å Ñ· Ì w7 sw : P(0 ,p) q`| ( oM w : Q( q,r) qb {f`o|å Ñ· Ì U-¿ ø S v1 | íY S v2 qb ¢ $ 1.1 {£ pV iZ yMÌ p ( oM t x ab h tx| y ?D 5 Ôw L] tx| É G w 1 lb \ F 0 Åq`hË èÕç 4 6Uæ b{ L] 4 6¢ » 0 Å£ y å \x| D ñ| Ô L] t 4 6U b{ É G 4 6¢1 l 0 Å£ y å \x| D ñ| Ô L] tæ » 0 Åw 4 6w t| É G w 1 lb \ F 0 Åq`h É G 4 6Uæ b{ â $ h ¤ Í h » Ü y â $ h ¤ Ípx| Ô Çx 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 茄子の炒め物 菜の花の白和え 野菜サラダ 果物(カクテル缶) 牛乳 果物 É ö + E % Ù - ó û 3 Ò · ÷ Ò ¤ Å º É 0 ö ( J 2 Ê Å Æ W Û¥ ¹ ¢ ¬` ¸àð £ i ýó3 Ù4· Ë ± 2 ¯ ø ² ¬ ³ ¸pÞÈ f Ïu : ´ Q u f t -v 9:30 ø 12:00 ¢¨© t T [ tÀ Ìq· , ýp ýäÞÈvÛ £ f & Ñ ´ Ù-ó û3 « - … ¢ Ý î É>/ [ c #. Õ í Å ª Ù å _ X 8 Z0 1= / W S Q b) Ý #. Õ í Å ª Ù å ¥ A < - < < 6 W S ? Õ å à « l ¥ E Z \ K S q _ 4 / » u Z C T I W S  ± Û b%$ I \ $Î/²* b È å) í ± Û !) ^ I b 0b í ¤ 0 3U K Z '¨>/ ¢ Ý î É b Ì \ I O Z 8 S T C E × ÜÖ ´ IUUQ XXX [FOKVLZP KQ f N E >àÿ Ê ¸ è j ÿ Ê ¤ >Ïç 5&- ß '"9 S ð M ù dxz q Ä ¿ Á¢) ! £ p{ E ϴɵ³ã¿Óxz Ê ë »qt `h E ϴɵɿÄë «¢ t ®Ï´ÉµÉ¿ÄU£¯ Ý `h q» sw {

´ É ¯ Ù- ¢ ß Å Ù4 Û Ò¼ ÊÇ¢ u ÖË" á³ þ t$Î ¯Ö Ç¢u f ¡· - Ö Ûj < Ç¢uv à·ËL Û ³ª ¯ Ç¢u Ó Ó Ó Ó ´ ´ ´ ´ * 0 Ò * 0 Ç Q f t 7 ®Å ù ¯ f t ¸ Ö : Ó ´ ´ ´ ¸ ® : Ò ³ ª ´ j <´

² Ë à Ç c Y v Ë - · V x Û j < Ç ¢ h S Ë þ · ´ ¸ t Ì f Ï r ¢ u ¨ ( Ì Ë þ · q ë 8 * í ¨ ù / 8 s Ë þ*2 Ò s Ç ¢ ¨ ä 3 ÿ 8 ´ ³ ¬ ¯ s Ô ý ó 3 tK15 â t#PFTQKF s â · £ Õ 貸出カードの登 é W P mm YbÓ ¢Î ê ´ 500 100 1070 ªéÎÌ OÞ â 9 I âu : U â±êÁÆB â9 IÆé â·Æë (X/Y/Z) û U (9 I ) (X/Y/Z) min-1 N m mm m/min 45000! 0.8 260/260/100 60/60/30 ± 3 Ü 3DÕèñ½ OPM250Ly 9 表4 スパッタ現象観察の実験条件 8QNVCIG 5GPUKPI 2TQDG 9Ô9CUGFC 7PKXGTUKV[ CPF 0KUUCP /QVQT9Õ 5 ö. ù!ª J ` o I 9Ô ç$·! " G ã!¥)D G0 9Õ *KIJ 4GUQNWVKQP /4+ 8KUWCNK\CVKQP QP 6TCPUXGTUCN 9CVGT %QPVGPV &KUVTKDWVKQP KP 2'/ WPFGT CP 2018/05/17 1 î ó ! ® !ã" " " !Ý"" ![! !»!{ ®! ¸ &! !û!É" " !ï! ! ![ Ò ¥F¸ #Ø Fþ$Î Fÿ% 0lFçFßF¸ v sFß# CG % G FàG FçFß ìFçFôFõFáFöFÔG FéF¹ ì æFþ q ' #Ø F÷FÒG _ /G ® (5 FûFÚFáG 4 LFÜF¸FíFþ1ß ©FøG 0 FØG FÛFø îFÔG FéF¹


4 99.9%が非上場企業である。また、雇用においても約 3割しか上場企業が占め ておらず、約7割は非上場企業が占めていることとなる。したがって、非上場 企業は日本経済において重要な役割を担っている。次に上場企業、非上場企業、

1m以内 (1)皿ネジ( S /35mm、M /55mm、L /75mm) (2)アングル…1個 (3)平座金…1個 (4)六角ナット…3個 (5)ばね座金…2個 (6)押さえプレート…1個 (7)ブラケット…1個 õ X Ú é Æ è ´ Ï è µ ´ è µ Ú Ä Õ @ C Ú ñ Ç Û É \ Ö v yO3 I

é W P mm YbÓ ¢Î ê ´ 500 100 1070 ªéÎÌ OÞ â 9 I âu : U â±êÁÆB â9 IÆé â·Æë (X/Y/Z) û U (9 I ) (X/Y/Z) min-1 N m mm m/min 45000! 0.8 260/260/100 60/60/30 ± 3 Ü 3DÕèñ½ OPM250Ly 9 表4 スパッタ現象観察の実験条件